Prace geodezyjne o charakterze prawnym

 • wznowienie znaków granicznych – następuje jeżeli podczas wcześniejszych prac geodezyjnych na obiekcie (np.scalenia gruntów) punkty graniczne działki zostały zastabilizowane w sposób trwały lecz uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  wznowienie znak graniczny


 • wyznaczenie punktów granicznych – następuje jeżeli punkty graniczne działki nigdy nie były stabilizowane w sposób trwały, a w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się dane pozwalające na ich odtworzenie w terenie (wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków).
  wyznaczenie punktów


 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych –  następuje w związku z brakiem jednoznacznych danych dotyczących położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, przebieg granic przedmiotowych działek z nieruchomościami sąsiednimi zostaje ustalony z zainteresowanymi stronami na gruncie.
  ustalenie przebiegu granic


 • podział nieruchomości – ma na celu wyodrębnienie z jednej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek ewidencyjnych. Wykonany zgodnie ze zleceniem inwestora wstępny projekt podziału podlega opinii odpowiedniego urzędu gminy celem wydania postanowienia. Wynikiem jest mapa podziału nieruchomości oraz ujawnienie nowopowstałych działek w ewidencji gruntów. Po podziale geodezyjnym zwykle następuje przeniesienie prawa własności na inny podmiot. Szczególnym rodzajem podziału jest podział nieruchomości rolnej do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (każda nowopowstała działka musi mieć powierzchnię powyżej 0,30 ha)
  podział


 • mapy do celów prawnych – służy do dokonywania czynności prawnych, na przykład założenia księgi wieczystej. Przykładami takiej mapy są mapy do zasiedzenia lub mapy do ustalenia służebności gruntowych, służą one zwykle jako załącznik do orzeczeń sądowych.
  mapa do celów prawnych


 • rozgraniczenie nieruchomości – zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17 maja 1989 r. rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Odbywa się ono w trybie administracyjnym lub sądowym.
  rozgraniczenie