Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

 • zakładanie osnowy realizacyjnej – jest to osnowa geodezyjna przeznaczona do wykonywania pomiarów realizacyjnych w trakcie procesu budowlanego oraz po jego zakończeniu.
  szkic osnowy realizacyjnej


 • wyznaczenie granic terenu inwestycji – wyznaczenie obszaru projektowanych prac zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
  wyznaczenie obszaru inwestycji


 • wytyczenie głównych osi obiektów budowlanych oraz pomiary kontrolne – szczegółowe wyznaczenie w terenie zaprojektowanych obiektów wraz z pomiarami kontrolnymi potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz sporządzeniem szkiców dokumentacyjnych oraz szkiców tyczenia.
  wytyczenie głównych osi


 • założenie roboczych znaków wysokościowych (reperów) – stałe punkty wysokościowe służą do wyznaczenia w terenie punktów o zadanej wysokości zgodnie z projektem budowlanym, a po zakończeniu inwestycji również pomiarowi osiadania obiektu.
  założenie roboczych znaków wysokościowych


 • obsługa budowy i montażu – jest to zespół czynności geodezyjnych, które mają pomóc w zrealizowaniu konstrukcji zgodnie z projektem a w konsekwencji z kształtem geometrycznym i określoną dokładnością np. tyczenie słupów stalowych na fundamencie.
  obsługa budowy i montażu


 • badanie pionowości obiektów budowlanych – pomiary pionowości budowli wieżowych prowadzone są w celu wykrycia odchylenia od pionowego i prostoliniowego położenia osi budowli.
  badanie pionowości komina


 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej – inwentaryzacja powykonawcza, pomiar stanu wyjściowego obiektu, okresowe pomiary jeśli to przewiduje projekt, wykonawca przekazuje oryginały dokumentów geodezyjnej inwentaryzacji do ośrodka dokumentacji, kierownikowi budowy kopie.
  sporządzenie powykonawczej dokumentacji


 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego części – dla obiektów które ze względu na osiadanie lub niestabilność podłoża takich pomiarów wymagają.
  badanie przemieszczeń i odkształceń obiektu